Zalecane, 2019

Wybór Redakcji

Definicja Środowisko

Czym jest środowisko:

Środowisko obejmuje wszystkie żywe i pozbawione życia rzeczy, które istnieją na Ziemi lub w jej regionie, które wpływają na inne istniejące ekosystemy i życie istot ludzkich.

Środowisko może mieć kilka koncepcji, które są identyfikowane przez komponenty, które są jego częścią. Poznaj najważniejsze:

Skład środowiska

Dla Organizacji Narodów Zjednoczonych środowisko jest zbiorem elementów fizycznych, chemicznych, biologicznych i społecznych, które mogą powodować bezpośredni lub pośredni wpływ na żywe istoty i działalność człowieka.

Środowisko to zestaw jednostek ekologicznych, które funkcjonują jako naturalny system. Tak więc środowisko składa się z całej roślinności, zwierząt, mikroorganizmów, gleby, skał, atmosfery. Środowisko obejmuje również zasoby naturalne, takie jak woda i powietrze oraz fizyczne zjawiska klimatyczne, takie jak energia, promieniowanie, wyładowania elektryczne i magnetyzm.

Środowisko składa się z czterech różnych sfer: atmosfery, litosfery, hydrosfery i biosfery .

Atmosfera jest warstwą powietrza, która otacza planetę, złożoną z gazów, takich jak tlen, dwutlenek węgla, metan i azot. Litosfera jest najbardziej zewnętrzną warstwą planety, utworzoną przez glebę i skalistą powierzchnię, zwaną również skorupą ziemską.

Hydrosfera obejmuje wszystkie wody planety (rzeki, morza, jeziora, oceany itp.), A biosfera jest warstwą związaną z życiem i obejmuje wszystkie formy życia istniejące na Ziemi.

Środowisko i ekologia

W ekologii środowisko jest ekosystemem, w którym rozwija się życie typu organizmu, to znaczy istnieje kilka rodzajów ekosystemów, w których żyją organizmy.

W środowisku istnieje kilka czynników zewnętrznych, które wpływają na życie organizmów. Zatem ekologia jest obszarem, który ma na celu zbadanie istniejących relacji między organizmami a otaczającym je środowiskiem.

Jak chronić środowisko?

Ochrona środowiska zależy w dużym stopniu od świadomości i uczestnictwa wszystkich osób w społeczeństwie. Obywatelstwo na rzecz ochrony środowiska powinno obejmować działania i koncepcje, które przyczyniają się do ochrony środowiska.

W ten sposób ważne jest kształcenie i kształcenie obywateli w różnym wieku, poprzez podnoszenie świadomości w szkołach i gdzie indziej.

Oprócz edukacji ekologicznej, zrównoważony rozwój jest jednym z najważniejszych czynników zapewniających ochronę środowiska.

Ochrona środowiska poprzez zrównoważony rozwój

Ekologiczny i ekologiczny zrównoważony rozwój to zachowanie środowiska Ziemi, to utrzymanie jakości życia i utrzymanie środowiska w harmonii z istnieniem ludzi.

Sama koncepcja zrównoważonego rozwoju ma charakter długoterminowy, oznacza troskę i zachowanie całego systemu, tak aby przyszłe pokolenia mogły z niego skorzystać.

Zrównoważony rozwój odnosi się do różnych środków i strategii, które mogą zostać przyjęte przez społeczeństwo, aby środowisko zostało zachowane i uznane za zrównoważone. Oznacza to, że należy znaleźć formy działania umożliwiające współistnienie ludzi z ochroną środowiska, tak aby zasoby naturalne nie zostały wyczerpane.

Przykłady sposobów ochrony środowiska

Istnieją pewne środki zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska:

 • unikaj wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń w wodach rzek, mórz, oceanów i jezior,
 • oddziel odpady organiczne od odpadów nadających się do recyklingu i różnych rodzajów odpadów nadających się do recyklingu,
 • świadomie wykorzystywać zasoby, takie jak woda i elektryczność,
 • unikać katastrof ekologicznych, takich jak pożary, wycieki ropy w wodach, wylesianie i śmierć zwierząt,
 • zmniejszyć zanieczyszczenie i emisję zanieczyszczeń gazowych,
 • wykorzystywać odnawialne i odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna, wiatrowa i wodna
 • zmniejszyć spożycie artykułów spożywczych i produktów uprzemysłowionych,
 • korzystać z alternatywnych i mniej zanieczyszczających środków transportu, takich jak jazda na rowerze i transport publiczny,
 • budowa zrównoważonych domów, które są przygotowane do wykorzystania alternatywnych i odnawialnych źródeł energii.

Wiatraki wiatrakowe: transformacja wiatru w użyteczną energię

Oprócz tych środków, które mogą zostać przyjęte przez całe społeczeństwo, edukacja ekologiczna jest częścią świadomości zrównoważonego rozwoju środowiska. Obywatelom i dzieciom należy zapewnić edukację na temat ochrony środowiska, aby zapewnić ochronę środowiska dla przyszłych pokoleń.

Ważne jest, aby zrównoważenie środowiskowe było coraz ważniejszym priorytetem dla polityków i dla całego społeczeństwa, aby można było osiągnąć ochronę środowiska.

Dowiedz się więcej o zrównoważonym rozwoju i zobacz przykłady zrównoważonego rozwoju.

Znaczenie recyklingu dla środowiska

Recykling to proces mający ogromne znaczenie dla ochrony środowiska. Dzięki recyklingowi i redukcji odpadów możliwe jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby

Proces recyklingu obejmuje oddzielenie odpadów według kategorii, dzięki czemu odpady mogą być ponownie wykorzystane, dając początek nowym produktom. Materiały takie jak plastik, papier, szkło, karton, drewno i metale w ogólności mogą być wykorzystywane w recyklingu.

Odpady odpadów organicznych (odpady z gospodarstw domowych) można wykorzystać w procesie kompostowania, który zamienia je w nawóz, który można wykorzystać do sadzenia warzyw, warzyw i owoców.

Jednym ze skutecznych sposobów pomocy w recyklingu jest udział w selektywnych systemach zbierania . Selektywna zbiórka zbiera odpady organiczne i nieorganiczne, które muszą być oddzielone w domach, przedsiębiorstwach i przemysłach.

Po zebraniu kosza, jest on wysyłany do odpowiednich miejsc w celu ponownego wykorzystania, zgodnie z oddzielnymi typami materiałów.

Separatory odpadów nadające się do recyklingu

Jednym z największych wyzwań w recyklingu jest edukacja obywateli, którzy rozumieją, że każdy wysiłek, jakkolwiek mały, ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska.

Dowiedz się więcej o recyklingu i selektywnej kolekcji.

Środowisko i polityka ochrony środowiska publicznego

Polityki publiczne związane ze środowiskiem i jego ochroną należą do Ministerstwa Środowiska (Rząd Federalny), Sekretariatów Środowiska państw i gmin.

Organy te są odpowiedzialne za podejmowanie praktycznych środków związanych z tym, co przewidziano w polityce ochrony środowiska i innych ustawach, które dotyczą tej kwestii. Nadzorują działania zanieczyszczające, wydobycie minerałów i inne działania, które mogą osłabić ochronę ekosystemów i obszarów ekologicznych rezerwatów.

Aby osiągnąć te cele, istnieją programy związane z ochroną i odzyskiwaniem środowiska, oceną jakości wody i kontrolą wykorzystania zasobów naturalnych.

Organy te są również odpowiedzialne za promowanie działań edukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną, koncepcjami ekologii i zwiększaniem zrównoważonego rozwoju miast.

Krajowa polityka ochrony środowiska

W Brazylii istnieje PNMA - Polityka ekologiczna państwa (ustawa 6.938 / 81). Ta polityka definiuje środowisko jako zbiór fizycznych, chemicznych i biologicznych warunków, praw, wpływów i interakcji, które pozwalają na istnienie życia w jego najróżniejszych formach (artykuł 3, punkt I).

Celem PNMA jest określenie kryteriów i mechanizmów działania, które muszą zostać podjęte przez rządy w celu zapewnienia ochrony środowiska.

Przykłady celów przewidzianych w prawie to:

 • kontrola wykorzystania i zużycia zasobów naturalnych,
 • kontrola emisji zanieczyszczeń w środowisku,
 • kontrolować świadome wykorzystanie gleby, wody i powietrza,
 • zachęta do nauki i badań w dziedzinie środowiska,
 • ochrona ekosystemów,
 • ochrona, zachowanie i odzyskiwanie zagrożonych obszarów.

PNMA określa również, jakie powinny być działania wdrażane przez rządy w celu zapewnienia ochrony środowiska przed oceną oddziaływania na środowisko i określeniem priorytetów działania.

Niektóre środki przyjęte przez Politykę Ekologiczną Kraju to: przepis, zgodnie z którym czynnik powodujący zanieczyszczenie musi naprawiać i kompensować szkody wyrządzone środowisku, tworzyć dane dotyczące jakości środowiska i tworzyć przestrzenie dla ochrony rezerwa środowiska.

Światowy Tydzień Środowiska

Światowy Tydzień Środowiska obchodzony jest co roku w pierwszym tygodniu czerwca, obchodząc obchody Światowego Dnia Środowiska (5 czerwca). Data istnieje od publikacji dekretu 86.028 w 1981 roku.

Celem Światowego Tygodnia Środowiska jest podniesienie świadomości społecznej na temat znaczenia angażowania wszystkich obywateli w ochronę środowiska.

Dowiedz się, w jaki sposób chronić środowisko.

Popularne Kategorie

Top