Zalecane, 2019

Wybór Redakcji

Definicja Prawa człowieka

Czym są prawa człowieka:

Prawa człowieka są wszystkimi prawami związanymi z gwarancją godnego życia dla wszystkich ludzi. Prawa człowieka są prawami gwarantowanymi osobie za prosty fakt bycia człowiekiem.

Tak więc prawa człowieka są podstawowymi prawami i wolnościami, uważanymi za fundamentalne dla godności. Powinny być zagwarantowane wszystkim obywatelom, z dowolnej części świata i bez jakiejkolwiek dyskryminacji, takiej jak kolor, religia, narodowość, płeć, orientacja seksualna i polityka.

Prawa człowieka to zbiór uniwersalnych gwarancji i wartości, które mają na celu zagwarantowanie godności, którą można określić za pomocą minimalnego zestawu warunków godnego życia.

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych prawa człowieka są gwarancją ochrony ludzi przed działaniami lub brakiem działań ze strony rządów, które mogłyby zagrozić godności ludzkiej.

Podstawowe prawa człowieka to prawo do życia, wolność wyrażania opinii i religia, prawo do zdrowia, edukacji i pracy.

Pochodzenie praw człowieka

Pojęcie praw człowieka zmieniło się na przestrzeni dziejów, ale są pewne wydarzenia, które były bardzo ważne w ewolucji tych praw.

Pierwsza historyczna historia praw człowieka znajduje się około 500 lat przed Chrystusem, gdy Cyrus, król Persji, ogłosił wolność niewolników i inne prawa ludzkiej równości. Prawa te zostały zapisane w sztuce Cyrus Cylinder.

Stworzenie Deklaracji Praw w Wirginii w Stanach Zjednoczonych (1776) oraz Deklaracja praw człowieka i obywatela (1789) we Francji są również ważnymi wydarzeniami w ochronie praw człowieka.

Utworzenie Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1945 r. Jest również częścią historii ewolucji praw człowieka. Jest to ważne, ponieważ jednym z celów ONZ jest praca na rzecz zagwarantowania godności wszystkich narodów i zmniejszenia globalnych nierówności.

Wkrótce po tym, w 1948 r. ONZ zatwierdziła utworzenie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. W 1966 r. Utworzono dwa kolejne dokumenty: Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych.

Obecnie istnieje kilka organizacji i ruchów, których celem jest obrona praw człowieka, takich jak:

 • Amnesty International,
 • Służba Pokoju i Sprawiedliwości w Ameryce Łacińskiej,
 • Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka,
 • Human Rights Watch,
 • Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

W 1948 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) stworzyła Powszechną Deklarację Praw Człowieka (UDHR). Dokument ten jest jednym z najważniejszych na podstawie praw człowieka i zawiera podstawowe zasady związane z gwarantowaniem tych praw.

PDPCz jest ważna na całym świecie, ponieważ jest uważana za dokument, który wyznacza początek światowej świadomości i troski o ochronę praw człowieka. Zgromadzenie Ogólne ONZ uważa Deklarację za idealny model dla wszystkich narodów, aby osiągnąć poszanowanie tych praw człowieka i wolności.

PDPCz stwierdza, że ​​wszyscy ludzie rodzą się wolni i są równi pod względem godności i praw. Ponadto przyjęcie Deklaracji przez ONZ ma również na celu unikanie wojen między krajami, promowanie pokoju na świecie i wzmocnienie ochrony praw humanitarnych.

Charakterystyka praw człowieka

Poznaj główne cechy praw człowieka:

 • jego główną funkcją jest zagwarantowanie godności wszystkich ludzi,
 • są uniwersalne: są ważne dla wszystkich ludzi, bez jakiejkolwiek dyskryminacji lub różnicowania,
 • są ze sobą powiązane: wszystkie prawa człowieka muszą być jednakowo stosowane, brak jednego prawa może wpływać na innych,
 • są niedostępne: oznacza, że ​​osoba nie może zrezygnować ze swoich praw,
 • są nie do opisania: oznacza to, że prawa człowieka nie mają terminu i nie tracą ważności.

Prawa człowieka

Prawa człowieka regulują różne prawa międzynarodowe, konwencje, umowy i traktaty. Oprócz istnienia przepisów prawnych w tym zakresie, obowiązkiem każdego państwa jest posiadanie własnych praw, które zapewnią poszanowanie praw człowieka i wprowadzenie ich w życie.

Poznaj niektóre prawa dotyczące praw człowieka:

 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948)
 • Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (1966)
 • Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (1966).

Konstytucja Federalna z 1988 r. W art. 5 określa podstawowe prawa i gwarancje obywateli. Zobacz niektóre:

 • równość praw i obowiązków kobiet i mężczyzn,
 • zakaz tortur i nieludzkiego traktowania,
 • wolność myśli, wiary i religii,
 • zakaz cenzury,
 • ochrona prywatności, prywatność, honor i wizerunek,
 • poufność telefonu i korespondencji,
 • wolność wyboru zawodu,
 • swoboda przemieszczania się w kraju,
 • prawo własności i dziedziczenia,
 • gwarantowany dostęp do wymiaru sprawiedliwości,
 • rasizm, tortury i handel narkotykami to przestępstwa niezobowiązujące,
 • zakaz kary śmierci,
 • żaden Brazylijczyk nie może zostać poddany ekstradycji.

Chociaż istnieje kilka ustaw dotyczących praw człowieka, ważne jest, aby wiedzieć, że nie są one ograniczone do tego, co przewiduje prawo. Inne prawa mogą być włączone jako prawa człowieka w czasie i zgodnie z potrzebami, przemianami społecznymi i sposobem życia społeczeństwa.

Zobacz także 10 zasad praw dziecka.

Prawa człowieka, obywatelstwo i demokracja

Obywatelstwo to korzystanie z praw i obowiązków cywilnych, politycznych i społecznych przewidzianych w Konstytucji. Aby korzystać z obywatelstwa, należy być świadomym swoich praw i obowiązków, aby móc walczyć i oskarżać ich o wprowadzenie w życie i zagwarantowanie przez państwo.

Aby w pełni korzystać z obywatelstwa, członkowie społeczeństwa muszą korzystać z praw człowieka i podstawowych praw, zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo.

Posiadanie pełnego obywatelstwa i równości wśród obywateli jest częścią koncepcji demokracji, która przewiduje udział wszystkich w społeczeństwie na równych zasadach.

Zatem równość, ochrona praw człowieka, godność i obywatelstwo mają zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania demokracji w każdym narodzie.

Dowiedz się więcej o znaczeniu obywatelstwa i praw społecznych i zobacz także Powszechną deklarację praw człowieka i sposobów korzystania z obywatelstwa.

Popularne Kategorie

Top