Zalecane, 2020

Wybór Redakcji

Definicja Elektroujemność

Czym jest elektroujemność:

Elektroujemność wskazuje na tendencję atomu do przyciągania pary elektronów w wiązaniu kowalencyjnym, co ma miejsce, gdy atom dzieli jedną lub więcej par elektronów.

Jeśli dwa związane atomy mają takie same wartości elektroujemności, dzielą elektrony jednakowo w wiązaniu kowalencyjnym. Jednak ogólnie elektrony w wiązaniu chemicznym są bardziej przyciągane przez jeden atom (bardziej elektroujemny) niż do drugiego.

Jeśli wartości elektroujemności są bardzo różne, elektrony nie będą współdzielone. W tym przypadku atom monopolizuje wiążące elektrony drugiego atomu, tworząc wiązanie jonowe .

Przykłady elektroujemności

Przykładem elektroujemności jest atom chloru, który ma elektroujemność większą niż atom wodoru. Dlatego elektrony wiążące będą bliższe Cl (chlor) niż H (wodór) w cząsteczce HCl (kwas chlorowodorowy lub chlorowodór).

Innym przykładem jest to, co dzieje się w cząsteczce O2 (tlenu), gdzie oba atomy mają taką samą elektroujemność. Oznacza to, że elektrony w wiązaniu kowalencyjnym są dzielone równo między dwa atomy tlenu.

Elektroujemność na układzie okresowym

Można powiedzieć, że elektroujemność jest okresową właściwością, która wzrasta od lewej do prawej i od dołu do góry w układzie okresowym.

Elektroujemność i energia jonizacji podążają za tym samym trendem, co układ okresowy, więc elementy o niskiej energii jonizacji mają również niską elektroujemność.

Jądra tych atomów nie wywierają silnego przyciągania na elektrony. W ten sam sposób elementy, które mają wysokie energie jonizacji mają tendencję do posiadania wysokich wartości elektroujemności, a jądro atomowe wywiera silny wpływ na elektrony.

Przykład elektroujemności w układzie okresowym, znajdowany w największej ilości w elementach od lewej do prawej.

Najbardziej elektroujemnym pierwiastkiem jest fluor (F), a mniej elektroujemne (lub bardziej elektrododatnie) pierwiastki to Frentium (Fr) i cez (Cs).

Gazy szlachetne, ponieważ nie wytwarzają wiązań chemicznych, mają swoją elektroujemność zerową lub nieistotną.

Skala elektroujemności

Skala Paulinga jest najczęściej używana do obliczania elektroujemności. Został stworzony przez Linusa Paulinga, który przypisał elektroujemność fluoru do 4, a Frucian do 0, 7, a następnie obliczył elektroujemność innych pierwiastków wśród tych liczb przy użyciu energii wiązania.

Jednak przy wykonywaniu obliczeń dla szerokiego zakresu związków, fluorowi jest przypisywana elektroujemność 3, 98. Dzieje się tak, ponieważ ta wartość zapewnia lepszą spójność wewnętrzną.

Kolejną skalą jest Skala Mullikena, która opiera wartości elektroujemności na następującym równaniu: Elektroujemność = 0, 5 x (potencjał jonizacji + powinowactwo elektroniczne)

Elektroujemność jest skalą względną, to znaczy jest obliczana i nie jest mierzona.

Różnica między elektroujemnością a elektropozytywnością

W elektroujemności atom może przyciągać wspólną parę elektronów w stanie połączonym. Już w elektropositivity atom może usunąć wspólną parę elektronów w ich połączonym stanie.

Należy zauważyć, że oba są sprzecznymi terminami, to znaczy, że bardziej elektroujemny atom jest w konsekwencji mniej elektropozytywny i odwrotnie. Ponadto wartości te zależą od atomu, z którym wiąże się podczas przyłączania kowalencyjnego.

Zobacz także znaczenie:

  • Chemia
  • Schemat Linusa Paulinga.

Popularne Kategorie

Top